Ook na het gedeeltelijk weg halen van de hekken blijven de dijken voor wandelen, fietsen, joggen, zwemmen ontoegankelijk door de afrasteringen en de door klei onbegaanbare paden. A.s. Donderdagavond 17 december zal in de Gemeenteraad een motie ingediend worden door Ron de Kort. Vrijdag 18 december zal in de Provinciale Staten een motie ingediend worden. Beide moties gaan over het verwijderen van de obstakels aan de dijken bij Ossenisse. Om te laten zien dat een groot deel van de burgers achter de strijd tegen de ontoegankelijkheid staat is uw aanwezigheid tijdens deze gemeenteraad gewenst. Als de opkomst groot is in Hulst maken we hiermee ook een statement naar de Provincie!!

 

Vandaag hoorde ik bij monde van Jos Verdurmen dat de 2 hekken die zijn blijven staan weggehaald zullen worden: Pas door te laten zien, laten horen  wat wij belangrijk vinden en dit volhouden kunnen wij onterechte stappen ongedaan maken.

Indien u donderdag avond  van plan bent aanwezig te zijn bij de gemeenteraad, stellen wij het prijs als u dit even laat weten. Bij grote opkomst zullen zij dit onderwerp vooraan de agenda zetten.

* info avond in Hof ter Nesse was op 16 november 2009.


 

Stand van zaken Maart 2011

Tekst: Brief aan de gemeenteraadsleden van Hulst 9 Maart 2011

Geachte leden van de gemeenteraad van Hulst,

Betreft

Stand van zaken afsluiting dijkvakken, pieren en strandje bij Ossenisse Een twee tussen Provincie en Vogelbescherming

Inhoud

  • Inleiding
  • Bestuurlijk overleg van 21 februari 2011
  • Onze problemen met het verweerschrift van de provincie van 12 januari 2011 tegen het beroep van de vogelbescherming
  • Overweging
  • Conclusie en verzoek aan gemeenteraad

Inleiding

Wat hier volgt is de stand van zaken met betrekking tot de afsluitingen bij Ossenisse. Er was een compromis bereikt dat ook in de gemeenteraad aan de orde is geweest en is vastgelegd in een gewijzigde vergunning.
Na lezing van het verweerschrift van de provincie van 12 januari 2011 tegen het beroep van de vogelbescherming tegen deze gewijzigde vergunning kunnen we niet anders dan vaststellen dat het verweerschrift zal bijdragen aan het slagen van het beroep van de vogelbescherming.
Wij hebben dit ook aan de bewoners medegedeeld in onze jaarvergadering van 8 februari en het daar aanwezige college gevraagd of zij bereid waren de kosten van juridische ondersteuning door middel van een op natuurwetgeving deskundige advocaat voor hun rekening te nemen.
Het college zegde bij monde van de burgemeester toe het verweerschrift nog eens onder de loep te nemen en bestuurlijk overleg te regelen.
Na nogmaals lezen van het verweerschrift zag de behandelend ambtenaar daar geen probleem in en vond alles in overeenstemming met de afspraken…
Na aandringen van onze kant om het nog eens te lezen met onze bezwaren in het hoofd zag hij toch wel enige vraagtekens…
In telefonisch overleg met onze burgemeester hebben wij hem uiteindelijk kunnen overtuigen dat er toch een aantal vreemde zaken in het verweerschrift staan. Hij gaf in dat telefonisch overleg ook aan dat ook wat hem betreft de provincie het een en ander had uit te leggen.

Bestuurlijk overleg

In het bestuurlijk overleg van 21 februari dat plaatsvond in het provinciehuis in Middelburg waren aanwezig gedeputeerde Frans Hamelink en ambtenaar Bouke Bouwman namens de provincie, burgemeester Jan Frans Mulder en ambtenaar Koen Schelfhout namens de gemeente Hulst, bestuurder Guiljam van der Schelde en ambtenaar Piet Stouten namens het waterschap en Ineke Elbers en Jos de Schepper namens de dorpsraad Ossenisse-Zeedorp.
In dat overleg was van een kritische houding van onze burgervader niets te merken.
Het betoog van de provincie werd van harte ondersteund.
Richting dorpsraad werd opgemerkt dat het nu eenmaal moest zoals door de provincie was gedaan en er werd ons door hem gevraagd hoeveel verstand van zaken wij eigenlijk hadden. Hoeveel zittingen van de Raad van State wij nu eigenlijk hadden meegemaakt.
Het aantal kritische vragen richting provincie was 0 (nul) !
Ook de andere aanwezigen hadden het druk met ja knikken.
Er is ook door de andere aanwezigen geen enkele kritische vraag gesteld aan de vertegenwoordigers van de provincie.
Men begreep als bestuurders unaniem niet waar de dorpsraad nu eigenlijk problemen mee had en stelde vragen bij onze deskundigheid en verstand van zaken en we moesten toch vooral vertrouwen op de provincie waar de man met ervaring in het voeren van procedures, Bouke Bouwman, zit…

Onze problemen met het verweerschrift

1. Voor wat betreft de recreatiedruk

In het beroep van de vogelbescherming stelt de vogelbescherming dat de provincie ten onrechte uitgaat van minder recreatiedruk dan in de oorspronkelijke vergunning.
Het is zo dat de provincie in de gewijzigde vergunning overweegt dat met een aantal factoren zoals verdwijnen van camping Het Hellegat en de natuurontwikkeling in de Molenpolder onvoldoende rekening is gehouden en dat aanleiding is voor wijziging van de vergunning.
Wat antwoordt de provincie nu ?
Tot onze verbijstering antwoordt de provincie in haar verweer dat er toename is van recreatiedruk door “de autonome ontwikkeling”. Dit is een nieuwe term in het verhaal die door de provincie wordt geïntroduceerd om toename van recreatiedruk aan te tonen, nota bene in een verweer tegen de vogelbescherming die beweert dat de provincie ten onrechte uit gaat van minder recreatiedruk in de gewijzigde vergunning.

Verder stelt de vogelbescherming dat zelfs als er sprake van minder recreatiedruk zou zijn, dat nog geen reden is voor opheffen van de afsluitingen want het gaat nu ineens niet meer om toename van recreatiedruk. Het gaat om wel of niet toestaan van de verstoring op zich in het beroepschrift. Eén mens is al vreselijk voor de vogels staat te lezen in het beroep.
Toename van de recreatiedruk was de reden voor afsluiting maar als die toename er niet blijkt te zijn is dat geen reden om niet af te sluiten volgens de vogelbescherming!
Wat zegt de provincie in haar verweer?
De provincie verklaart zich hiermee akkoord !!

In de gewijzigde vergunning stelt de provincie dat het Puttenstrandje maar gedeeltelijk wordt gebruikt door bewoners tijdens de openstelling in de zomer zodat in die paar maanden voldoende ruimte overblijft voor de dan aanwezige vogels.
De vogelbescherming stelt dat hun “waarnemingen bereiken” dat heel het Puttenstrandje wordt gebruikt. De provincie doet in haar antwoord de toevoeging dat wat zij stelt in de gewijzigde vergunning gebaseerd is op informatie van gebruikers. Dat lijkt ons alleen maar handig als je wilt dat het beroep van de vogelbescherming succesvol is. Alles kan objectief worden waargenomen behalve als dat positief is voor bewoners…

De vogelbescherming beweert in haar beroep dat er twee passende beoordelingen zijn waarin wordt geconcludeerd dat maatregelen noodzakelijk zijn.
Dit is niet juist !
Er is bij de eerste vergunningsaanvraag van het waterschap een passende beoordeling die concludeert dat geen maatregelen noodzakelijk zijn. Deze aanvraag wordt niet ontvankelijk verklaard door de provincie want er moet rekening worden gehouden met de uitbreiding van Resort Westerschelde. In overleg en met toestemming van Resort Westerschelde wordt de passende beoordeling die bij hun vergunningsaanvraag is toegevoegd ook toegevoegd aan de aanvraag van het waterschap.
De kern van de oorspronkelijke vergunning is dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn door toenemende recreatiedruk door uitbreiding van Resort Westerschelde en niet zoals de vogelbescherming het nu ook weer voorstelt door de dijkversterking op zich of de toegankelijkheid op zich die zonering noodzakelijk maakt.
Eén passende beoordeling die concludeert dat er mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn en een duidelijke link met de uitbreiding van Resort Westerschelde en zoals in de gewijzigde vergunning blijkt onvoldoende rekening houdend met andere ontwikkelingen in de buurt zoals het opheffen van camping Het Hellegat en natuurontwikkeling in Molenpolder.
De provincie reageert in haar verweer niet op de verkeerde voorstelling van zaken.

Verder wordt in het beroep van de vogelbescherming de overweging om te komen tot een gewijzigde vergunning onvolledig en onjuist weergegeven en wordt gesteld dat het achterblijven van de ontwikkeling bij Resort Westerschelde de overweging zou zijn om de vergunning aan te passen. Dit is niet juist !
In de gewijzigde vergunning wordt het achterblijven van Resort Westerschelde gebruikt door de provincie als argument dat het niet erg is dat maatregelen die in de gewijzigde vergunning worden genomen zoals strekdammen en schelpeneiland nog niet onmiddellijk uitgevoerd en effectief zijn.
Nu wordt het door de vogelbescherming voorgesteld alsof het achterblijven van de ontwikkeling bij Resort Westerschelde bepalend was voor het wijzigen van de vergunning en dat bij het verder invullen van de vergunde ontwikkeling de reden voor wijziging zou vervallen.
Dit is een pertinent onjuiste voorstelling van zaken.
De vergunning is gewijzigd omdat onvoldoende rekening was gehouden met andere ontwikkelingen in de buurt zoals het verdwijnen van camping Het Hellegat en de natuurontwikkeling in de Molenpolder. Wat is de reactie van de provincie ?
De provincie reageert niet op de verkeerde voorstelling van zaken.
Sterker nog. Bouke Bouwman volgt in het bestuurlijk overleg van 21 februari dezelfde redenering… Daar komt nog bij dat ook de provincie in haar verweer de overweging in de gewijzigde vergunning onvolledig weergeeft en het alleen heeft over “seizoensaspecten van het voorkomen van de vogels, de ruimtelijke verspreiding van de vogels en van het recreatieve gebruik”. Opheffing van camping Het Hellegat en natuurontwikkeling in de Molenpolder is ook bij de provincie verdwenen uit de overweging met betrekking tot de recreatiedruk.

Concluderend voor wat betreft de recreatiedruk:
De provincie weerlegt niet de verkeerde voorstelling van zaken door de vogelbescherming en geeft nog een extra handvat voor een succesvol beroep met het nieuwe begrip “de autonome ontwikkeling” die leidt tot toename van de recreatiedruk.
Verder ondersteunt de provincie de toegankelijkheid op zich die leidt tot verstoring van vogels als nieuwe reden voor afsluiting en geeft ze haar eigen overweging in het wijzigingsbesluit onvolledig weer.

2. Voor wat betreft effecten op broedvogels

De vogelbescherming haalt in haar beroep aan dat uit meerjarige inventarisaties blijkt dat op het dijkvak Zeedorp-Hellegat vrijwel jaarlijks wordt gebroed door bontbekplevier en strandplevier. Zij vrezen voor het verloren gaan van dit broedgebied als dit wordt opengesteld en zien het niet broeden in 2010 als bewijs dat openstelling het broedgebied in gevaar brengt.
Ook hier weer een volledig verkeerde voorstelling van zaken.
In de periode dat er jaarlijks werd gebroed was het dijkvak open !!!
2010 was het eerste jaar dat er was afgesloten !
De hekken werden dan wel verwijderd maar de toegang tot het dijkvak is over een lengte van 500 meter onbegaanbaar gemaakt.
De feiten geven hier dus aan dat openstelling van dit dijkvak geen enkel probleem is voor het dijkvak als broedgebied.
Daar komt nog bij dat de camping, 185 plaatsen, die is verdwenen direct grenst aan dit dijkvak. De provincie reageert niet op deze verkeerde voorstelling van zaken en gebruikt het verdwijnen van de camping ook hier niet als argument.
Ze geeft wel de wenselijkheid aan om in het kader van de instandhoudingsdoelstelling extra broedgebied te creëren voor bontbekplevier en strandplevier. Dit is ook in uitvoering inmiddels. In de Molenpolder word een schelpeneiland aangelegd en daar kan de vogelbescherming dan weer van zeggen dat niet zeker is dat dat werkt wat ze ook doen in hun beroep…
Overigens werd door onze burgemeester tijden het bestuurlijk overleg op 21 februari ook bevestigd dat het dijkvak goed toegankelijk was in 2010…
Dat is duidelijk niet zo !

3. Voor wat betreft passende beoordeling

Voor het wijzigen van de vergunning werd geen passende beoordeling opgesteld.
De vogelbescherming stelt in haar beroep dat een passende beoordeling wettelijk verplicht is en alleen al om die reden het wijzigingsbesluit in strijd is met de natuurbeschermingswetgeving.
In haar verweer zegt de provincie dat zij voor wat betreft het schelpeneiland en de strekdammen op basis van vooronderzoek en eigen expertise tot de overtuiging is gekomen dat een passende beoordeling niet noodzakelijk is.
In het bestuurlijk overleg van 21 februari werd door Bouke Bouwman opgemerkt dat de ecologische analyse opgemaakt in het kader van de vergunningsaanvraag en verlening voor het schelpeneiland in de Molenpolder door de provincie is “aangemerkt” als passende beoordeling.
In ons telefoongesprek van 8 maart deelde Bouke ons mede dat voor de strekdammen samen met op andere plaatsen aan te leggen strekdammen een passende beoordeling dan wel vrijwel gereed is.
Het onderzoek waar de provincie zich op baseert om de toegankelijkheid van de dijk te wijzigen voldoet volgens de vogelbescherming niet aan de eisen van een passende beoordeling en zelfs niet aan de eisen voor een verstoringstoets of verslechteringstoets.
De provincie houdt in haar verweer vol dat dit toch voldoende is.
Voor slecht één onderdeel van het compromis een passende beoordeling en dan nog in samenhang met strekdammen elders.
Het lijkt ons allemaal niet zo sterk als je het compromis overeind wilt houden…

4. Voor wat betreft de effectiviteit van schelpeneiland en strekdammen

Door de vogelbescherming wordt aangehaakt bij de door de provincie zelf aangegeven twijfels aan de effectiviteit van deze maatregelen in de gewijzigde vergunning en het naar beneden schrijven in die vergunning van het belang van het verdwijnen van camping Het Hellegat grenzend aan een van de afgesloten dijkvakken terwijl dat wordt genoemd in de overweging om de vergunning te wijzigen.
Onder andere dat deed ons toen al de wenkbrauwen fronsen maar toen hadden we nog enig vertrouwen. In de gewijzigde vergunning wordt de uitbreiding van Resort Westerschelde ook al “mede aanleiding” tot de afsluitingen terwijl er in de oorspronkelijke vergunningen aan het waterschap én Resort Westerschelde een duidelijk één op één verband is met de afsluitingen.

5. Voor wat betreft het belanghebbend zijn van de dorpsraad

Ook nu doet de provincie weer een poging de dorpsraad buitenspel te zetten door in het verweerschrift te stellen dat de dorpsraad niet belanghebbend zou zijn.
Dit was ook al aan de orde bij de behandeling van het bezwaar van de vogelbescherming tegen afwijzing van het handhavingsverzoek op de oorspronkelijke vergunning bij de bezwaarcommissie van de provincie in de loop van vorig jaar.
Gelukkig is de Raad van State het daar niet mee eens en trekt de provincie wat dat betreft aan het kortste eind.
Het geeft wel heel duidelijk aan hoe de provincie kijkt naar het bewonersbelang.
Daags na de weer tumultueuze dorpsraadvergadering van 8 februari in aanwezigheid van het college van Hulst werd door de provincie op dit punt ingebonden en in een brief aan de Raad van State het verzoek om de dorpsraad als niet belanghebbend aan te merken ingetrokken…

6. Voor wat betreft het beroep van de dorpsraad

De dorpsraad wil de Zuidnol het hele jaar open. Onze argumenten zijn dat er al een pier afgesloten is die voorheen heel het jaar open was, de Noordnol, er ook nog nieuwe niet voor mensen toegankelijke pieren bijkomen die kunnen dienen als hoogwatervluchtplaats én er geen sprake is van toenemende recreatiedruk.
Ook hier voert de provincie in haar verweerschrift het nieuwe begrip “autonome ontwikkeling” op dat zou zorgen voor toename van de recreatiedruk en reden zou zijn voor afsluiting van óók de Zuidnol.

Overweging

De vogelbescherming stelt het ook nu in het beroepschrift weer voor alsof gedeeltelijke opheffing van de afsluitingen van de dijkvakken een ramp zou betekenen voor de vogels.
Niets is minder waar. De vogels waren hier en broedden hier vóór de afsluitingen en dat blijkt ook uit de onderzoeken en tellingen die gebruikt worden om de afsluitingen te rechtvaardigen en van toenemende recreatiedruk, de reden voor de afsluitingen, is geen sprake.
Het gaat hier om wel of niet afsluiten van voorheen open dijkvakken en pieren! en niet zoals door de vogelbescherming wordt voorgesteld openstellen van afgesloten dijkvakken en pieren.
Er ontstaat nu mede door toedoen van de provincie een brij van verhalen en valse argumenten waarbij zelfs het succesvol zijn van de extra natuurvoorzieningen uit het compromis, het schelpeneiland in de Molenpolder en de extra strekdammen, bepalend zou kunnen worden voor wel of niet afsluiten !
Zekerheid daarover valt vooraf niet te geven want de natuur laat zich niet 100% dwingen (de vogels blijven misschien wel zitten waar ze voorheen lekker zaten…).
Afsluiten dus !…

Conclusie en verzoek aan gemeenteraad

De een twee tussen de provincie en de vogelbescherming en de duidelijke onwil bij de gemeente om kritisch te zijn richting provincie op toch heel belangrijke punten roept bij ons de vraag op of er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met de vogelbescherming waardoor de afsluiting hoe dan ook en linksom of rechtsom geregeld zal en moet worden.
Het uit handen nemen van wethouder Diana van Damme van het dossier door onze burgemeester toen zij wijziging van de vergunning wilde aanvragen vanwege ontbreken van toenemende recreatiedruk wijst ook in die richting.
Om maar niet meer te spreken over het begin van dit verhaal waar de bewoners tot 2 maal toe werd verzekerd dat alles weer toegankelijk zou worden na de dijkversterking terwijl in die periode de vergunning waarin de afsluitingen werden geregeld definitief werd en de beroepstermijn verstreek. Het beroep en het verweerschrift ligt al bij de Raad van State.
We doen een beroep op de gemeenteraad om het college te bevragen over de gang van zaken.
We willen ook graag de hulp inroepen van een op dit gebied deskundige advocaat zodat de al aangerichte schade misschien nog enigszins beperkt kan worden waarvoor we uiteraard niet de middelen hebben.
Het ligt misschien ook voor de hand het nieuwe provinciebestuur te vragen nog eens te kijken naar deze vreemde gang van zaken en er voor te zorgen dat ook door de provincie al het nog mogelijke wordt gedaan om het compromis overeind te houden.
Zoals het er nu voor staat worden de voorzieningen die in het compromis zaten ten behoeve van de vogels voortvarend uitgevoerd door de provincie en afspraken ten behoeve van bewoners worden niet uitgevoerd en zullen ook niet worden uitgevoerd bij succes van de vogelbescherming bij de Raad van State.
Volgens de Raad van State doen ze hun best de zaak te behandelen voor oktober 2011.
Dat betekent dus dat de ellende voor de bewoners van Ossenisse en Zeedorp en omgeving ook deze zomer weer voortduurt en er straks een “win win win” situatie kan ontstaan voor de vogelbescherming.
Extra natuurmaatregelen plus volledige afsluiting…
Met dank aan onze (oud)bestuurders…

Hoogachtend,

Ineke Elbers, voorzitter
Jos de Schepper, woordvoerder in dit dossier (0114-682559).


 

Stand van zaken April 2011

Omroep zeeland is op bezoek geweest. Hier een link naar het filmpje.
Aanleiding voor het bezoek was de toekenning door de gemeenteraad in Hulst van middelen aan ons voor juridische ondersteuning. Onderstaande motie werd raadsbreed aangenomen.

Eerder hadden we ook al ingesproken in de raadscommissie waarin onze brief aan de raadsleden aan de orde kwam. We hebben daar onderstaand A4tje gebruikt en ook uitgedeeld. Het inspreken en de reactie van de burgemeester en vragen van de raadsleden is te beluisteren op de site van de gemeente via deze link (onder punt 5 het inspreken en daarop volgend onder punt 9 de reactie van de burgemeester).

Motie

Onderwerp:Bijdrage in juridische kosten dorpsraad Ossenisse-Zeedorp

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

In het jongste verleden er zonder overleg hekken geplaatst zijn op de Westerschelde dijk nabij Ossenisse, waardoor de vrije toegang tot / doorgang over dijkvakken en pieren wordt belemmerd.

Er overeenstemming was bereikt tussen partijen m.b.t gedeeltelijke toegankelijkheid op voorstel van de provincie.
Partijen: De provincie Zeeland, het waterschap (nu Waterschap Scheldestromen ), de gemeente Hulst en de direct belanghebbenden (bij vertegenwoordiging door genoemde dorpsraad )

De dorpsraad belangrijke concessies deed om tot dit compromis te komen, dit ook verdedigde richting bewoners zodat hiervoor nu draagvlak is.

De vogelbescherming dit compromis vastgelegd in een gewijzigde vergunning aanvecht bij de raad van state met als doel volledige afsluiting gedurende het hele jaar zoals vastgelegd in de oorspronkelijke vergunning.

De provincie in het verweerschrift de vogelbescherming handvaten biedt voor een succesvol beroep bij de raad van state.

De dorpsraad door de raad van State als partij erkend wordt, maar niet solvabel is voor de juridische kosten.

    Verzoekt het college;
  1. de Dorpsraad Ossenisse middelen beschikbaar te stellen voor juridische ondersteuning.
  2. onverminderd het gestelde onder “1” de Provincie en het waterschap te verzoeken bij te dragen in de door de gemeente Hulst te maken kosten ten behoeve van de Dorpsraad.

Immers er is door de onderscheiden partijen een overeenkomst aangegaan welke nu niet door de provincie wordt verdedigd, integendeel. Hier is de bescherming van belangen van inwoners van Hulst aan de orde. Welke zin heeft het anders om in overleg te treden als men blijkbaar zonder meer dit overleg terzijde kan schuiven.

Indiener(s)

De fracties:
PROGRESSIEF HULST,
ALGEMEEN BELANG GROOT HULST,
SOCIALISTISCHE PARTIJ,
LIJST VAN ECK,

Inspreken 14 maart commissie ABZ

Afsluiting
In verband met toename recreatiedruk door uitbreiding Resort Westerschelde afsluiting van dijkvakken in 2 richtingen. Richting Hellegat en richting Perkpolder.
Pieren afgesloten.
Strandje afgesloten.
Alles in volledige tegenspraak met de verklaringen dat alles toegankelijk zou blijven.

Ons standpunt
Er is geen toename van recreatiedruk. Er is geen rekening gehouden met het verdwijnen van camping Het Hellegat. Geen afsluiting dus.

Compromis
Voorstel van provincie in het overleg met bestuurders van provincie, waterschap en gemeente en dorpsraad voor gedeeltelijk toegankelijk in combinatie met extra natuurvoorzieningen want inderdaad geen rekening gehouden met verdwijnen camping Het Hellegat én de bestaande natuurontwikkeling in de niet voor mensen toegankelijke Molenpolder.

Ons standpunt
Wij waren als dorpsraad uiteindelijk positief over het compromis mede in ogenschouw nemend dat er in het kader van Natura 2000 toch overleg zou moeten worden gevoerd over beheerplannen en dat hiermee ook geregeld was.
Dat hebben we ook verdedigd richting bewoners in een dorpsraadvergadering en na pittige discussie akkoord en kan op draagvlak rekenen m.u.v. afsluiting Zuidnol.

Beroep vogelbescherming tegen gewijzigde vergunning waarin compromis is vastgelegd Zij willen volledige afsluiting

Verweerschrift provincie
Biedt handvaten voor een succesvol beroep van de vogelbescherming.
(autonome ontwikkeling, ontbreken passende beoordeling etc.)
Verkeerde voorstellingen van zaken door vogelbescherming worden niet weerlegd.
Onvolledig weergeven door de provincie van haar eigen overwegingen om tot een gewijzigde vergunning te komen.

Vraag
Waarom was in het laatste bestuurlijk overleg over het verweerschrift onze burgemeester niet kritisch richting provincie, integendeel, terwijl daar toch alle reden toe was.

Verzoek aan de raad
Juridische bijstand om nog te redden wat er te redden valt. Het beroep en verweerschrift liggen al bij de Raad van State.
Wij willen nu graag de hulp inroepen van een op dit gebied deskundige advocaat om zelfstandig actie te kunnen nemen maar hebben daar uiteraard de middelen niet voor.


Uitspraak Raad van State 18 juli

De vergunning voor de werken aan de dijk is verlopen. De (permanent bedoelde) maatregelen zijn volgens de raad van state ook niet meer geldig.

Dit betekent dat alle afsluitingen weg moeten. zie:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=NAWyIgTFqUQ%3D

16 juli 2012 De raad van State geeft woensdag 18 juli haar uitspraak over de bezwaren tegen de vergunning waarin de hekwwerken en afsluitingen zijn geregeld.

Uitspraak Raad van State

2 juli 2012 Geduld nodig bij de uitspraak Raad van State over de hekwerken. Het is hen in verband met werkdruk niet gelukt binnen 6 weken de uitspraak te formuleren . Het zegt niets over de inhoud of moeilijkheid. Zij hebben nu nog tot maximaal 6 weken de tijd hiervoor. Elke woensdag wordt uitspraak gedaan in een groot aantal zaken. Elke maandag om 14.00 uur wordt dit aangekondigd op de site van de Raad van State. Wij zullen het zo snel mogelijk aangeven via facebook, dorpsraad ossenisse zeedorp en op deze site.

 

Raad van State 21 mei

De zaak was goed voorbereid, de rechters stelden scherpe vragen: to the point en vroegen flink door. Zo werd de noodzaak voor de permanente maatregelen  in een tijdelijke vergunning goed onder vuur genomen.

 Zowel de verdediging van de vogelbescherming als de provincie was uitermate zwakjes: vb kon fouten niet weerspreken maar gaf dat niet toe en de provincie een magere: we hebben ons best gedaan. Het geeft hoop. Nu wachten op de uitspraak max. 6 bij uitzondering 12 weken.


16 september 2011: Jos de Schepper spreekt namens de dorpsraad Ossenisse in bij de commissie ruimte, ecologie en water van de provincie.

Op onderstaande link kunt u dit beluisteren en even later bij agendapunt 7 hoort u nog meer over de hekwerken:

http://livestream.zeeland.nl/jd710b/Player.aspx?odm=1&MeetingID=25&dtmEntry=9%2f16%2f2011+11%3a17%3a15+AM


 

Stand van zaken September 2012

Wat volgt is de stand van zaken op dit moment voor wat betreft de afsluitingen in Ossenisse en overdracht van dit dossier aan mijn opvolger.

Stand van zaken.
Op 18 juli heeft onze advocaat een brief gestuurd aan het waterschap om gezien de uitspraak van de raad van state de afsluitingen ongedaan te maken omdat er geen verplichting meer geldt om dijkvakken afgesloten te houden.
Het waterschap antwoordt dat het puttenstrandje toegankelijk is gemaakt door de draaiende delen van het hekwerk te verwijderen en dat het de provincie heeft verzocht om op korte termijn met alle betrokkenen te overleggen hoe met de resterende delen van het hekwerk moet worden omgegaan.
Het waterschap sluit af met de mededeling dat een exacte datum van dit overleg op dit moment (24 juli) nog niet bekend is.
Beide brieven zijn toegevoegd in bijlage.
Inmiddels zijn wij telefonisch benaderd door de provincie in de persoon van Bouke Bouwman. Het overleg bestond uit de mededeling dat de gang van zaken de volgende zou zijn.
Het waterschap zou wijziging van de voorschriften moeten vragen door middel van het aanvragen van een nieuwe vergunning.
De vogelbescherming zou daar dan weer beroep tegen kunnen aantekenen en Bouke Bouwman zou dan weer een verweerschrift maken.
“Dat is nu eenmaal de democratische gang van zaken”
Het uitgangspunt zou dan weer het door de provincie voorgestelde compromis zijn dat wij op aandringen van bestuurders van provincie, gemeente en waterschap hebben geaccepteerd (m.u.v. de afsluiting van de zuid nol) en de vogelbescherming niet.
Dit lijkt ons en onze advocaat een zeer vreemde, zo niet bizarre gang van zaken.
Het waterschap zou dan een nieuwe vergunning moeten aanvragen voor een vergunning die op 31 december 2010 is vervallen voor een dijkversterking die al is uitgevoerd.
Een verzoek om wijziging van voorschriften voor een dijkversterking die al is uitgevoerd.
Een herhaling van het traject dat we net achter de rug hebben maar nu voor een vergunning en voorschriften die al meer dan een jaar vervallen is en zijn.
De kern van de uitspraak van de raad van state is dat vergunning en voorschriften zijn vervallen dus opnieuw wijzigen kan gelet op die uitspraak absoluut niet aan de orde zijn.
Een garantie dat het nieuwe juridische traject het compromis als resultaat zou hebben kon Bouke Bouwman niet geven uiteraard...
Met een verweerschrift tegen het beroep van de vogelbescherming zoals we bij de laatste wijziging hebben gezien gaat dat zeker niet lukken want dat steunde de vogelbescherming in haar beroep.
Wat we ons wel kunnen voostellen is dat het compromis in het natura 2000 beheerplan wordt opgenomen. Dat is volgens Bouke Bouwman niet aan de orde.
Het beheerplan wacht op de uitkomst van de nieuwe juridische procedure volgens hem.
Een en ander heb ik half augustus besproken met onze burgemeester Jan Frans Mulder.
Hij vond ook dat het aanvragen van een nieuwe vergunning toch wel een hele vreemde gang van zaken zou zijn en zou er op bestuurlijk niveau mee aan de slag gaan.
We moesten het maar aan hem overlaten en even afwachten.
We waren het ook eens dat het bij een nieuwe juridische procedure logisch zou zijn verder te gaan met onze advocaat omdat hij goed op de hoogte is van het dossier.
Het enige wat tot nu is gebeurd is het verwijderen van de draaiende delen zodat het puttenstrandje bereikbaar is en de zuid nol toegankelijk.
De rest van de hekwerken en afrastering met prikkeldraad staat er nog en ook het dijkvak richting het Hellegat is nog steeds ontoegankelijk (onbegaanbaar gemaakt over een lengte van 500 meter na verwijdering van de hekken daar eind 2009).
Graag vragen wij uw aandacht voor deze gang van zaken.
Het schiet niet op en het lijkt erop dat er een stevige onwil bestaat om de dijkvakken toegankelijk te maken of het compromis vast te leggen in het beheerplan.
Wij vrezen aan het lijntje te worden gehouden en misschien wel opnieuw voor voldongen feiten te worden geplaatst via het beheerplan.

Overdracht dossier.
Ik ben nu bijna drie jaar aan de slag met dit dossier en er is nu een punt bereikt dat er gezien de uitspraak van de raad van state geen verplichting meer geldt voor het waterschap om dijkvakken afgesloten te houden.
Een mooi moment voor een opvolger om in te stappen en de gang van zaken nu verder op te volgen.
De overdracht is ook noodzakelijk geworden omdat ik sinds maart van dit jaar kamp met sterk verslechterend zicht door een oogziekte (natte macula degeneratie).
Ineke Elbers behandelt dit dossier tot een opvolger is gevonden en blijft natuurlijk als voorzitter nauw betrokken.

Vriendelijke groet met dank voor de steun in onze strijd voor toegankelijkheid van onze dijken en strandje.

Jos de Schepper
Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp.

P.S.: Voor de volledigheid voeg ik ook nog bij onze brief aan de gemeente van juli 2010 waarin het compromis is opgenomen en waarin wordt medegedeeld aan de gemeente dat de bewoners kunnen leven met het compromis met uitzondering van afsluiting van de zuid nol. Deze brief is ook behandeld in de gemeenteraad in 2010 met complimenten voor gemeentebestuur en dorpsraad voor de bereikte oplossing.
Ook voeg ik hieronder nog de link toe naar de uitspraak van de raad van state.

 

Reactie op bovenstaande waterschap scheldestromen (september 2012)

Beste Jos,

Ik heb bestuurlijk overleg gevoerd met Gedeputeerde Heijning over de consequenties van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de 'Hekken van Ossenisse'.
Ons standpunt was dat wij als Waterschap geen nieuwe vergunning aan gaan vragen.

Met de Provincie is besproken hoe we de inrichting zoveel mogelijk in lijn met de wijzigingsverginning van 2010 vorm kunnen geven. Besproken is dat het Waterschap Scheldestromen vanwege de bescherming van de natuurwaarden de Zuidnol en de Noordnol in de periode 15 september tot 15 mei vrijwillig af zal afsluiten. Hierop wordt overigens dan niet gehandhaafd omdat er hiervoor nu geen vergunning ligt. Bij de Zuidnol zal dit gebeuren door het bestaande hekwerk in deze periode te sluiten. Het bestaande afsluitbare hekwerk ten oosten van de Noordnol zal hiertoe worden verplaatst naar de voet van de Noordnol. Alle andere rasters en hekwerken hebben in het kader van de natuurbescherming geen functie meer. We kijken nu als Waterschap als eigenaar en beheerder van de waterkering intern welke maatregelen we m.b.t. de onderhoudsweg en het schapenraster gaan nemen.
Dus wat betreft het raster niet zoals in de wijzigingsvergunning stond verplaatsing naar de kant van de glooiing bij de onderhoudsweg of onderlangs aan de glooiing langs het schor. Ons uitgangspunt is maximale openstelling en afwerking van de onderhoudsweg voor fietsen en andere vormen van recreatief medegebruik. Daar zullen de maatregelen dan ook op gericht zijn. Er gaat zoveel mogelijk hek c.q. raster weg.

De door het waterschap te nemen maatregelen volstaan daarmee, ook in de bestuurlijke beoordeling van de Provincie, ter borging van de natuurwaarden. De provincie zal voorstellen de afspraken op te nemen in de toegankelijkheidsregeling die er in het kader van het op te stellen Natura 2000-beheerplan Westerschelde & Saeftinghe wordt voorbereid. Daarmee nemen we ook de Vogelbescherming de wind uit de zeilen.

Daarmee is mijns inziens een belangrijke stap gezet.

Met vriendelijke groet,

Guiljam van der Schelde
Lid Dagelijks Bestuur
Waterschap Scheldestromen.

Update: 13 september 2012

8 september berichtte BN De Stem:

Waterschap wil ook af van hekken Ossenisse

Auteur: door Henk Boot | zaterdag 08 september 2012 |

OSSENISSE/ZEEDORP - Het waterschap Scheldestromen wil korte metten maken met de meeste hekken op de dijk bij Zeedorp. Dat blijkt uit een mail van het schap aan de Dorpsraad van Ossenisse.

Wat het schap betreft worden tussen 15 september en 15 mei wel de Noordnol en de Zuidnol, twee pieren die in de Westerschelde liggen, afgesloten voor het publiek. Dat is op zich niet verplicht, zo blijkt uit een brief van schapsbestuurslid Guiljam van der Schelde. Maar het past wel in het streven van de overheid om de natuurwaarden in het gebied te beschermen.
Maar daarmee houdt het voor het waterschap dan ook wel op. Alle andere hekken en afrasteringen worden ,wat het schap betreft, verwijderd. Het schap streeft als eigenaar en beheerder van de waterkering ter hoogte van Zeedorp maximale toegankelijkheid na. Dat betekent dat het schapenrooster bij de onderhoudsweg verdwijnt en dat die weg voor fietsers en wandelaars begaanbaar wordt gemaakt.

Ook de provincie zou akkoord zijn met die visie, omdat die voldoende recht doet aan de natuurbescherming ter plekke, meldt Van der Schelde. Het standpunt van het waterschap komt op een moment dat Statenlid Johan Robesin van de Partij voor Zeeland een laaiende brief stuurt aan het provinciebestuur, Robesin vindt dat de provincie snel een eind moeten maken aan wat hij het Ossenissesyndroom noemt. Hij verwijt de provincie te veel de belangen van Vogelbescherming te behartigen en te weinig die van de Dorpsraad.

13 september

Aanvankelijk wilde het Waterschap Scheldestromen eerst de nollen gedurende de winterperiode afsluiten en daarna als het in het budget paste en in het werkplan de hekken en afrastering weghalen. We hebben het Waterschap weten overtuigen dit andersom te doen. Guiljam van der Schelde heeft dit toegezegd en hoopt dit binnen 2 weken te verwezenlijken.


Persbericht 19 september

Waterschap asfalteert buitendijkse onderhouds-weg Ossenisse

Waterschap Scheldestromen begint donderdag met het asfalteren van de buitendijkse on-derhoudsweg die voor het dijkvak Ossenisse ligt. De grondlaag wordt verwijderd en het huidige open steenasfalt wordt deze week vervangen door glad asfalt. Ook worden de hekwerken verwijderd. De Noordnol en de Zuidnol zullen tussen 15 september en 15 mei wel afgesloten worden om de daar aanwezige natuurwaarden te beschermen. Het Puttenstrandje blijft in het zomerseizoen dus onbeperkt toegankelijk.

Voorgeschiedenis Eind 2009 werd de toegang tot het Puttenstrandje afgesloten, nadat het waterschap hier een dijkverzwaring uitvoerde. Hiervoor was een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Voor-waarde in deze vergunning was dat ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden het Put-tenstrandje en de onderhoudsweg afgesloten zouden worden voor recreatie. De afsluitingen stuitten op veel weerstand van omwonenden en de dorpsraad van Ossenisse. In overleg met de provincie verwijderde het waterschap de hekken vervolgens , waarna de Vo-gelbescherming een procedure aanspande tegen de provincie. De provincie besloot toen, in overleg met alle betrokken partijen om tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonen-den door een wijzigingsvergunning te verlenen, waarbij het strandje gedurende het recreatie-seizoen (van 15 mei t/m 15 september) opengesteld werd voor recreatie. In juli oordeelde de Raad van State dat de vergunning op 31 december 2010 afliep en dat de bepalingen om het strandje en de onderhoudsweg af te sluiten niet meer van kracht zijn. De beweegbare delen van het hekwerk werden daags na de uitspraak van de Raad van State reeds verwijderd.

Middelburg, 19 september 2012
Arjan Goossen