S.W.O.V. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) Rapport 2007 v.s. plannen Waterschap:

Voorstel voor een visuele aanpassing (dia 2) kwam, in 2009, samen met de plannen van het Waterschap voor een gescheiden fietspad. Hier kon toen niet van worden afgeweken, volgens ... .

Dit heeft geleidt tot doodbloeden werkgroep. Zij waren van mening dat door fietspad naast weg te leggen, de snelheid op de weg alleen maar toe neemt.

Grindweg is een Erftoegangsweg A

Begroting van het waterschap (2009):

Hieruit blijkt dat er voor 2013 € 800,000.- begroot is voor een fietspad Ossenisse Kloosterzande (10). Is dit niet te gebruiken voor bovenstaande werkzaamheden.
Belijning verwijderen en aanbrengen over een stuk van 2 km kost ongeveer € 5000,- (S.W.O.V. Factsheet), voor het aanleggen van bermtegels is geen raming.

Begroting Waterschap (2011):

Fietspad Ossenisse - Kloosterzande. Met de vaststelling van het Fietspadenplan 2009-2013 in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 september 2009 is een bedrag van bruto € 856.000,- beschikbaar gesteld. Het project betreft de realisatie van een fietspad tussen de bebouwde kom van Ossenisse en Kloosterzande.
Het schetsontwerp van het fietspad is in april en mei 2011 besproken met de direct betrokken grondeigenaren. Het merendeel van de eigenaren heeft aangegeven geen grond te willen verkopen voor het fietspad. De mogelijkheden voor ruil of compensatie worden onderzocht.
In het voorjaar van 2012 wordt een standpunt ingenomen voor de realisatie van de fietsvoorziening (vrijliggend, aanliggend, fietsstroken of parallel).
Het fietspad zal, naar verwachting, in 2013 worden gerealiseerd. De mogelijkheden voor subsidie worden nagegaan. Programmabegroting 2013 gaat uit van aanleg fietsroute in 2014 en verder.

Voorstellen werkgroep:

  • Voorstel Zeedorp parkeerverbod aan 1 zijde van de weg (graag in overleg met bewoners)
  • Voorstel kantstroken voorzien van grastegels/bermblokken zodat men veilig kan uitwijken in de berm (fiets, auto, vrachtauto en landbouwverkeer)
  • Voorstel slinger: Signaleringssysteem tegemoet komend verkeer of in overleg met bewoner aanpassen heg.